დაზღვევის ობიექტი

 • შენობა-ნაგებობები
 • აგარაკი
 • ბინა
 • სახლი
 • ოფისები
 • საწყობები-საცავები
 • პროდუქცია- საქონელი-მარაგები
 • ავეჯი-ინვენტარი

სადაზღვევო რისკები

 • ხანძარი
 • აფეთქება
 • მეხის დაცემა
 • მიწისძვრა
 • შტორმი-ქარიშხალი
 • წყალდიდობა
 • წყალგაყვანილობის სისტემების მწყობრიდან უეცარი და მოულოდნელი გამოსვლა
 • ნიადაგის ჩამოშლა, მეწყერი, ნიადაგის აწევა და უხვთოვლიანობა
 • ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა ან მათი მცდელობა
 • მესამე პირ(ებ)ის მიერ განზრახ მიყენებული ზიანი