• სამოქალაქო/ზოგადი პასუხისმგებლობის დაზღვევა
  • პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა
  • დამქირავებლის პასუხისმგებლობის დაზღვევა
  • გადამზიდველის პასუხისმგებლობის დაზღვევა
  • საერთაშორისო ექსპედიტორის პასუხისმგებლობის დაზღვევა