სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას სადაზღვევო კომპანია ,,კამარა'' უზრუნველყოფს :

  • სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას
  • გადაუდებელი ამბულატორიული მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურებას
  • გადაუდებელი ჰოსპიტალური მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურებას
  • გადაუდებელი სტომატოლოგიური ხარჯების ანაზღაურებას
  • დაზღვეულის (დაშავებულის, ავადმყოფის ან გარდაცვლილის) რეპატრიაციის ხარჯების ანაზღაურებას

ბარგის დაკარგვა/დაზიანება

ბარგის დაგვიანება

რეისის გადადება